Latest

قالب عایق ماندگار (ICF)

 قالب عایق ماندگار (ICF) – سیستم بتن مسلح با عایق ماندگار(ICF)  دیواری پرشونده با بتن هستند که قالب دیوارها دائمی بوده و بعد از بتن ریزی به عنوان
Read More

کتاب ‎Solid works

  دانلود کتاب ‎Solid works به زبان انگلیسی    طراحی مدل های ورقکاری و محاسبات خمکاری و گسترش ورق • طراحی سطوح و آنالیز سطح • طراحی سازه های
Read More

مدیریت زمان (Time Management)

دانلود مدیریت زمان (Time Management)     همانطور که می‌دانیم زمانی که در اختیار داریم، بسیار محدود است. برای اینکه بتوانیم از این زمان محدود حداکثر استفاده را
Read More

خشایارشاه (King Xerxes)

دانلود خشایارشاه (King Xerxes) داریوش پسران بسیاری داشت که بزرگترین آنها آرتابرزن بود که از دختر گئوبرو، همسر نخست داریوش بود، ولی خشایارشا را که بزرگترین فرزند آتوسا
Read More